MŠ Sluníčko, Tišnov

Tématická část : Co zvládnu, co dokážu  25.3. – 26. 4. 2019   
Charakteristika.: Vytváření pravdivého obrazu o sobě, svých potřebách, pocitech, možnostech, schopnostech a dovednostech, umět je vyjádřit, prosadit, uplatnit se. Vyjadřování a uspokojování potřeb. Přizpůsobování se sociálnímu chování a prostředí, příprava na roli školáka. Seznámení se s prostředím ZŠ, režimem, pravidly, novou rolí, novými povinnostmi, potřebami. Vyjadřování očekávání, vyrovnávání se s novou životní situací, přizpůsobování se.

Kompetence = co by měly děti zvládnout během předškolního věku:
Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti.
Umět přizpůsobit své sociální chování sociálnímu prostředí, seznamování a příprava na roli školáka.
Dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování.
Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní a dokončuje ji.


Cíle, která děti plní a ke kterým jsou vedeny děti při činnostech v průběhu dne:

Uspokojovat osobní potřebu pohybu.
Ztotožnit se s podobou svého těla a vlastním pohlavím.
Zdokonalovat koordinaci hrubé i jemné motoriky.
Samostatně uspokojovat tělesné potřeby podle individuálně pociťované potřeby (míry) společensky přijatelnou formou.
Chápat rozdíl mezi skutečností zobrazovanou, reálnou a symbolickou.
Mít bohatě rozvinutou fantazii.
Opakovat zpaměti jednoduché série psychomotorických úkonů.
Orientovat se v čase.
Pochopit a zapamatovat si krátký literární text, příběh.
Poznat shodu, podobnost, rozdíl.           
Poznat výjimky z řádu, ze série.
Připravit, záměrně se soustředit na určitou dobu, uskutečnit a dokončit činnost.
Rozlišit a pojmenovat vlastnosti a kvalitu věcí a vztahy mezi nimi (barva, tvar, povrch, množství, velikost, druhy materiálu…).
Rozlišovat směry a vzdálenosti, orientovat se v prostoru.
Skládat části do celků a rozkládat celek na části.
Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo.
Vytvářet bohatství představ.        

Vytvářet logické souvislosti a celky.
Záměrně vnímat a znát názvy věcí, jevů a rozumět obsahu názvů.
Znát základy práce s počítačem.
Chovat se s empatií a respektem k citovému životu svému i druhých.
Kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad.
Své chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si různé sociální role.
Chovat se autenticky.
Uznávat práva druhých.
Chtít spolupracovat ve skupině a se skupinou.
Mít představu o roli školáka.
Uplatnit svou dovednost ve prospěch společenství MŠ.


Konkrétní činnosti, které budou děti provádět, jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

2010-2018, Sluníčko MŠ