Hlavní strana Praktické informace pro rodiče Zdravá MŠ Činnosti probíhající v MŠ

Činnosti probíhající v MŠ

Tématická část : Loučíme se se Sluníčkem, kamarády od 27.5. – 28.6.2019
Charakteristika: Přizpůsobování se změně prostředí, podřizování se novým pravidlům, předání albíček na památku, loučení s kamarády, učitelkami, prostředím.

Kompetence = co by měly děti zvládnout během předškolního věku:
Je ochotno vysvětlovat svůj názor a naslouchat druhým. 5 DC
Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba. 4 DC
Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. 8 DC
Prožívá vztah k lidem, sounáležitosti s různými společenstvími. 10 DC

Cíle, která děti plní a ke kterým jsou vedeny děti při činnostech v průběhu dne:

Přistupovat tvořivě ke skutečnosti.
Chovat se s empatií a respektem k citovému životu svému i druhých.
Vytvořit si pozitivní vztah k umění.
Rozlišit činnosti, které může dělat samo a které mohou vykonávat jen dospělí.
Hodnotit své chování.
Své chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si různé sociální role.
Pociťovat sounáležitost s lidmi z rozličných společenství.
Chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě.
Mít rozvinutou potřebu svobody.
Uznávat práva druhých.
Vnímat lidi s jejich odlišnostmi tělesnými, rasovými, kulturními a povahovými jako přirozený stav.
Záměrně naslouchat. 
Postarat se o sebe a o druhé podle svých sil.
Znát dohodnutá pravidla chování ve skupině.
Znát pravidla chování v různém prostředí.
Vědět, co jednotliví členové rodiny pro ostatní v rodině dělají, co umí udělat samo.
Uplatnit svou dovednost ve prospěch společenství mateřské školy.
Respektovat dohodnutá pravidla chování v mateřské škole.
Respektovat pravidla soužití.
Vědět, jak lidé žili dříve.
Vnímat krásu kulturního dědictví.
Vědět, že vše se časem vyvíjí a proměňuje.
Vnímat odlišnost jako přirozený stav.
Vnímat rozdílnost jedinců ve společenství jako hodnotu.
Vědět o různorodosti kultur, ras, etnik..

Konkrétní činnosti, které budou děti provádět, jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.